Referat af Knud Rasmussen Selskabets ordinære Generalforsamling 2017

 

1. Valg af dirigent og referent.

Miriam Weiss

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.

Formandens beretning godkendes.

3. Kassereren fremlægger revideret regnskab.

Efter en del afklarende spørgsmål godkendes regnskabet. Der finder dog en længere diskussion sted vedrørende selskabets fremtidige økonomi i det udgifterne til de faste aktiviteter er højere end Selskabets indtægter. Udgivelsen af slædesporet er steget. Trykning er dyrt men især de stærkt forøgede udgifter på postforsendelser er årsag til dette. Prisen på udsendelse af slædesporet diskuteres og bestyrelsen får til opgave at undersøge om der findes et billigere alternativ til Post Nord. Endvidere diskuteres muligheden for at udsende slædesporet digitalt til medlemmerne i en udskriftvenlig version men denne mulighed frafaldes på nuværende tidspunkt, da den overvejende formodning er at medlemmerne er glade for at få slædesporet som tidsskrift.

Knud Rasmussens fødselsdag har de seneste år været en mindre udgift for selskabet. Alle er enige om at fødselsdagen er en vigtig del af selskabets DNA og man enes om at laksemadder stadig skal være gratis for medlemmerne men til gengæld vil priserne på øl, vin og vand stige lige lidt.

I forbindelse med økonomien diskuteres det også hvordan antallet af medlemmer kan øges, da det dels er godt for økonomien og vil bringe mere dynamik ind i arbejdet.

Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at se økonomien grundigt efter og komme med forslag som kan rette op på denne til næste Generalforsamling.

4. Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

5. Fremlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan for det kommende år.

Arbejdsplanen for det kommende år godkendes. Særligt lægges der vægt på ideen om foredragsrække og andre aktiviteter i Kraemers Hus, gerne i samarbejde med det Grønlandske Selskab, der kan give omtale i Villabyerne og Det Grønne Område og på sigt give flere medlemmer. Endvidere diskuteres muligheden for at holde foredrag og fortælle om selskabet andre steder og i samarbejde med andre grupper og foreninger der kan have interesse i arktiske urfolk.

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

Det besluttes at fastholde nuværende kontingent, da kontingentet blev sat lidt op på Generalforsamlingen i 2016. En stigning som endnu ikke er slået igennem i regnskabet.

7. Valg af formand i henhold til §4, stk.2 Claus Oreskov modtager genvalg.

Claus Oreskov genvælges.

8. Valg af 2. bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 4, stk. 4, Birte Haagen modtager genvalg.

Birte Haagen genvælges.

9. Valg af revisor og en revisorsuppleant i henhold til §5, stk. 3,.

Erik Fleischer stiller som revisor og Jacob Motzfeldt Kyed som revisorsuppleant.

Erik Fleischer og Jacob Motzfeldt Kyed genvælges begge. 

10. Valg af en eller flere bestyrelsessuppleanter i henhold til §4, stk.1, dog max. 4.

Vi vil gerne have flere suppleanter – er der nogen iderige ildsjæle, der har lyst til at arbejde for Selskabet?                       

Naja Mikkelsen har skrevet til formanden, at hun gerne vil være suppleant og fungere som bindeled mellem Knud Rasmussen Selskabet og Det Grønlandske Selskab. Naja vælges.

11. Eventuelt.

Intet til evt.

 

Bestyrelsen mødes snarest og konstituerer sig.

Miriam Weiss, Referent.

Menu