Knud Rasmussen Selskabet


Referat fra Generalforsamling i Knud Rasmussen selskabet 23. april 2023.

Referent: Miriam Weiss.

1. Valg af Dirigent – Knud Michelsen

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning. Beretning godkendt.

3. Kassereren aflægger regnskab. Regnskabet godkendes.

4. Indkomne forslag: Ingen

5. Fremlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan for det kommende år. Godkendes. Forslag til at få nye medlemmer: Orientering om arrangementer sættes på opslagstavler i Det Grønlandske Hus og på universitetet. Knud Michelsen tilbyder at holde foredrag om Knud Rasmussen og hans samarbejde med Samerne – Vi taler om at lave et par foredrag om samerne i efteråret et af Knud og et af Claus. Tilbyde oplæg i den nordatlantiske gymnasieklasse (nordatlantisk. Dk)(NGK) i Gribskov kommune. Evt. kontakte Lisbeth Valgren der laver undervisningsmateriale til folkeskoler og gymnasier og høre om et samarbejde kan være relevant. Forslag om at få kontakt til nogle af de teologiske selskaber som også er meget interesserede i den teologiske udvikling i Grønland. Anne Mette har kontakter som hun mailer. Med udgangspunkt i artikel fra Kristeligt Dagblad er der en præst med grønlandske rødder der skriver om kristne og spiritualitet i forhold til mennesker med misbrug. Alle opfordres til at sende foredrags og film ideer til bestyrelsen, gerne med kontakter. Send til Kilaasi.oreskov@gmail.com

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. Fastholdes

7. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer. Claus Oreskov genvælges til formand og Erik Fleischer og Jakob Motzfelt genvælges.

8. Valg af en eller flere bestyrelsessuppleanter: Knud Michelsen, Jytte Bloch-Kelsen og Naja Mikkelsen.

9. Valg af revisor: Richard Petrussen

10. Eventuelt: Forslag om mere samarbejde med Peter Freuchen selskabet og ny tur til Enehøje.

Referent: Miriam Weiss.


Referat generalforsamling i Knud Rasmussen Selskabet 31. marts 2019 i Kræmers Hus, L.E Brunsvej 10, 2920 Charlottenlund1. Valg af dirigent: Jacob Motzfeldt vælges.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden. Formanden aflægger beretning for et halvt års aktiviteter, da det kun er et halvt år siden KRS afholdt ekstraordinær generalforsamling. Essensen i beretningen omhandler de afholdte filmaftener hen over vinteren hvor der desværre ikke var en meget stor tilslutning. Beretningen godkendt.

3. Kassereren fremlægger regnskabet. Regnskabet viser desværre vigende indtægter hvilket fører til en længere diskussion om hvordan KRS får flere medlemmer samt andre aktiviteter der kan bidrage positivt til selskabets økonomi. En stor del af udgiften går til slædesporet og vi har derfor undersøgt alternative tryknings og udsendings måder men ikke fundet noget der er billigere end det vi gør nu – nemlig selv at trykke bladet og udsende som B-post med PostNord. Ole Rosen modtager 3 slædespor, dette rydder vi op i. Det af bestyrelsen og revisor underskrevne regnskab er taget til efterretning og godkendt.

4. Indkomne forslag: Forslaget om at KRS skulle være en underorganisation til det Grønlandske Selskab er trukket, da det viste sig ikke at være et forslag. Fokus på nye medlemmer. Jan Færk forsøger at værge medlemmer i Grønland og fandt ud, at der har været problemer med hjemmesiden i forhold til at tilmelde sig selskabet men den fejl er rettet. Vi satser på at blive en aktiv del af kulturby Gentofte for at profilere KRS og værge nye medlemmer. Digitalisering af slædesporet: Generalforsamlingen enes om at fortsætte udsendelsen af slædesporet, da der dels er en del medlemmer som er glade for at få tidsskriftet som blad med posten og samtidig har vi stadig kun e-mail adresser på en tredjedel af medlemmerne til trods for gentagne opfordringer til at sende denne til formand Claus Oreskov. Hermed endnu en opfordring til at sende jeres e-mail til info@infonor.dk så vi lettere kan orientere jer når der sker noget som kan have medlemmernes interesse.

5. Formanden fremlægger bestyrelsens plan for det kommende år som indeholder Knud Rasmussens fødselsdag 7. juni i Gubben i Hundested. En ny filmstribe som annonceres på hjemmesiden og en tur til Enehøje 11. august 2019 sammen med kunstfraktionen Aron som hører under Det Grønlandske Selskab. Planen godkendes.

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år: Kontingentet diskuteres og det foreslås at sætte kontingentet op med 50 kr. om året og fortsætte udsendelse af slædesporet, da vi ikke har så mange e-mail adresser. Der er 2 forslag i spil: kontingentøgning 25 kr og 2 blade – 10 stk stemmer for og kontingentøgning på 50 kr. og 3 blade om året – 0 stemmer. 5 blanke stemmer. Kontingentet øges med 25 kr. årligt så det nu er 200 kr. årligt for 1 person og 300 årligt for samboende. Slædesporet udkommer 2 gange årligt – forår og efterår.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Valg af formand: Claus Oreskov genvælges, bestyrelsesmedlem Jacob Motzfeldt Kyed genvælges.

8. Valg af bestyrelsessuppleanter: Knud Michelsen, Naja Mikkelsen og Jytte Bloch-Kelsen.

9. Valg af revisor: Richard Petrussen genvælges, revisorsuppleanten er Vakant.

10. Eventuelt. Ingen emner.

Referent: Miriam WeissReferat af Knud Rasmussen Selskabets ordinære Generalforsamling 2017

1. Valg af dirigent og referent

Miriam Weiss

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning

Formandens beretning godkendes.

3. Kassereren fremlægger revideret regnskab

Efter en del afklarende spørgsmål godkendes regnskabet. Der finder dog en længere diskussion sted vedrørende selskabets fremtidige økonomi i det udgifterne til de faste aktiviteter er højere end Selskabets indtægter. Udgivelsen af slædesporet er steget. Trykning er dyrt men især de stærkt forøgede udgifter på postforsendelser er årsag til dette. Prisen på udsendelse af slædesporet diskuteres og bestyrelsen får til opgave at undersøge om der findes et billigere alternativ til Post Nord. Endvidere diskuteres muligheden for at udsende slædesporet digitalt til medlemmerne i en udskriftvenlig version men denne mulighed frafaldes på nuværende tidspunkt, da den overvejende formodning er at medlemmerne er glade for at få slædesporet som tidsskrift.

Knud Rasmussens fødselsdag har de seneste år været en mindre udgift for selskabet. Alle er enige om at fødselsdagen er en vigtig del af selskabets DNA og man enes om at laksemadder stadig skal være gratis for medlemmerne men til gengæld vil priserne på øl, vin og vand stige lige lidt.

I forbindelse med økonomien diskuteres det også hvordan antallet af medlemmer kan øges, da det dels er godt for økonomien og vil bringe mere dynamik ind i arbejdet.

Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at se økonomien grundigt efter og komme med forslag som kan rette op på denne til næste Generalforsamling.

4. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

5. Fremlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan for det kommende år

Arbejdsplanen for det kommende år godkendes. Særligt lægges der vægt på ideen om foredragsrække og andre aktiviteter i Kraemers Hus, gerne i samarbejde med det Grønlandske Selskab, der kan give omtale i Villabyerne og Det Grønne Område og på sigt give flere medlemmer. Endvidere diskuteres muligheden for at holde foredrag og fortælle om selskabet andre steder og i samarbejde med andre grupper og foreninger der kan have interesse i arktiske urfolk.

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

Det besluttes at fastholde nuværende kontingent, da kontingentet blev sat lidt op på Generalforsamlingen i 2016. En stigning som endnu ikke er slået igennem i regnskabet.

7. Valg af formand i henhold til §4, stk.2 Claus Oreskov modtager genvalg

Claus Oreskov genvælges.

8. Valg af 2. bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 4, stk. 4, Birte Haagen modtager genvalg

Birte Haagen genvælges.

9. Valg af revisor og en revisorsuppleant i henhold til §5, stk. 3,

Erik Fleischer stiller som revisor og Jacob Motzfeldt Kyed som revisorsuppleant.

Erik Fleischer og Jacob Motzfeldt Kyed genvælges begge.

10. Valg af en eller flere bestyrelsessuppleanter i henhold til §4, stk.1, dog max. 4

Vi vil gerne have flere suppleanter – er der nogen iderige ildsjæle, der har lyst til at arbejde for Selskabet?

Naja Mikkelsen har skrevet til formanden, at hun gerne vil være suppleant og fungere som bindeled mellem Knud Rasmussen Selskabet og Det Grønlandske Selskab. Naja vælges.

11. Eventuelt

Intet til evt.

Bestyrelsen mødes snarest og konstituerer sig.

Miriam Weiss, Referent.