Knud Rasmussen Selskabet

Vedtægter for Knud Rasmussen Selskabet


§ 1 Navn

Foreningens navn er »Knud Rasmussen Selskabet«.


§ 2 Formål

Knud Rasmussen Selskabet har til formål at udbrede kendskabet til Knud Rasmussen, udforskningen af Grønland og det øvrige Arktis samt inuit og deres kultur.


§ 3 Medlemskab

Enhver person, virksomhed, organisation, forening el. lign. med interesse for Knud Rasmussen kan optages som medlem af foreningen.

Stk. 2. Indmeldelse sker ved henvendelse til kassereren.

Stk. 3. Udmeldelse meddeles skriftligt til kassereren inden udgangen af et regnskabsår. Betalt kontingent tilbagebetales ikke.


§ 4 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer + en eller flere suppleanter, dog max. 4.

Stk 2. Formand og kasserer vælges ved direkte valg af generalforsamlingen for en periode på 2 år ad gangen.

Stk. 3. På de årlige generalforsamlinger vælges de øvrige bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen.

Stk. 4. Kassereren og 1 bestyrelsesmedlem afgår på lige årstal, og formand og 2 bestyrelsesmedlemmer afgår på ulige årstal.

Stk. 5. Genvalg kan finde sted.

Stk. 6. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Stk. 7. Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


§ 5 Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en uden for bestyrelsen valgt revisor.

Stk. 3. En revisor og en revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.

Stk. 4. I økonomiske spørgsmål tegnes foreningen af formand og kasserer elle af formand samt to bestyrelses medlemmer eller af kassereren samt to bestyrelses medlemmer.

Stk. 5. Foreningen kan ikke stifte gæld.

Stk. 6. Foreningens midler anbringes i et anerkendt pengeinstitut.


§ 6 Arkivkøb

Konto for Arkivkøb er oprettet med det formål at indkøbe genstande og arkivalier, der relaterer til Knud Rasmussen.

Stk. 2. Beslutning om indkøb træffes af bestyrelsen.

Stk. 3. Der foretages registrering af indkøbte og donerede effekter, som forbliver Selskabets ejendom, men kan udlånes til udstilling efter bestyrelsens skøn. Særlig værdifulde dokumenter eller genstande opbevares i bankboks.

Stk. 4. Der kan højst købes for et beløb svarende til 20 % af det til enhver tid indestående på kontoen.


§ 7 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, bortset fra bestemmelserne i § 9, stk. 1 og § 10, stk. 1-2.

Stk. 2. Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 3. Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem, som ikke er i kontingentrestance.

Stk. 4. Afstemningen skal foregå skriftligt, såfremt blot ét medlem fremsætter begæring herom.

Stk. 5. Stemmeafgivning udøves ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt. Dog kan et fremmødt medlem højst medbringe én fuldmagt.

Stk. 6. Indkaldelse til ordinær generalforsamling bliver varslet i Slædesporet eller pr. mail/brev med mindst 3 ugers varsel.

Stk. 7. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, i årets første halvår.

Stk. 8. Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.

3. Kassereren fremlægger revideret regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Fremlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan for det kommende år.

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 4, stk. 4,

8. Valg af en eller flere bestyrelsessuppleanter, dog max. 4.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

Stk. 9. Sekretæren er referent.

Stk. 10. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal tilstilles bestyrelsen skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen. Be­styrelsen offentliggør indkomne forslag på hjemmesiden.

Stk 11. Beslutningsreferat fra generalforsam­lingen offentliggøres til medlemmerne se­nest 3 uger efter afholdelse af gene­ral­for­sam­lingen.


§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter anmodning herom til bestyrelsen med motiveret dagsorden.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 20 dage efter fremsat anmodning herom.

Stk. 3. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 10 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne og med angivelse af motiveret dagsorden.


§ 9 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan vedtages på en generalforsamling enten med almindeligt stemmeflertal, når mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, eller når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer skal meddeles skriftligt i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.


§10 Opløsning

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling med mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer.

Stk. 2. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 40 dage efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med almindeligt stemmeflertal.

Stk. 3. I tilfælde af selskabets opløsning skal likvide midler tilfalde Foreningen Grønlandske Børn. Billeder og andre arkivalier skal tilfalde Knud Rasmussens Hus.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling

Hundested, den 7. maj 2016.